THE ESSENCE OF THE CONCEPT «RESEARCH ACTIVITY OLD MANAGERS»

  • L. Kovalenko Kharkov National Agricultural University
  • L. Kovalenko Kharkov National Agricultural University
  • N. Yushchenko Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: research activity, senior pupil, teacher, interaction, general educational institution, educational process.

Abstract

The article is devoted to the problem of organization of research activity of senior pupils in rural schools. The purpose of the article is to determine the essence of the concept of «research activity of senior pupils» and the peculiarities of this type of activity in rural schools. The authors determined the research activity of senior pupils as being related to the search for a response to the creative, research task with a previously unknown solution and involves the presence of the basic stages, characteristic for research in the scientifi c sphere. The village school acts as a factor in the formation of the nation’s spiritual values as an educational cultural factor as a factor in the pedagogical improvement of the rural social environment. The main types of research activity of high school students are highlighted and its components are characterized. Results of research activity of senior pupils can be executed in the form of MAN’s works, scientifi c articles, abstracts, reports at conferences, etc. The early incorporation of the child into working life, on the one hand, forms the value-purpose setting for a practical result, but on the other – it goes through the suppression and weakening of a number of other functions. A close acquaintance with nature allows the village pupil to have a large supply of substantive representations about the phenomena of nature and animal world, observation, stability of attention, special character of thinking, etc. A prominent feature of the living, vivid representations of the child is the visibility, objectivity. The authors focus on the relevant skills that a senior pupil must have mastered in the course of his research activity. The article states that the readiness of the senior pupil for this kind of activity is the formed research competence of the student. The authors pay attention to the great prospects of using research activity of high school students in the educational process of high school. The range of methodological problems that can be solved with the defi nition of didactic conditions of research activity of senior pupils in rural schools is determined.

References

Anisimova O.I. Nekotorye aspekty i osobennosti nauchno-issledovatel’skoj deyatel’nosti kak obrazovatel’noj tekhnologii / O.I. Anisimova. // Otechestvo. – 2001. – № 7. – S. 12–18.

Babiychuk S.M. Dydaktychni umovy zastosuvannya heoinformatsiynykh system u doslidnyts’kiy diyal’nosti starshoklasnykiv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : spets. 13.00.09 «Teoriya navchannya» / S.M. Babiychuk. – K., 2017. – 20 s.

Bondar V.I. Dydaktyka / V.I. Bondar. K. : Lybid’, 2005. – 264 s.

Dobroskok I.I. Sotsialno-pedahohichni umovy rozvytku obdarovanosti u protsesi profesiinoi pidhotovky mahistriv sotsialnoi pedahohiky / I.I. Dobroskok // Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» : Zbirnyk naukovykh prats. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2009. – Vyp. 18. – S. 61–65.

Dobroskok I.I., Portian M.O. Suchasni oriientyry shchodo rozvytku intelektualnoi obdarovanosti osobystosti / I.I. Dobroskok, M.O. Portian // Profesiina osvita : teoretychni ta prykladni aspekty formuvannia kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv : kolektyvna monohrafi ia ; chast. 1. / I I. Dobroskok ta in. ; kerivnyk avtorskoho kolektyvu I.I. Dobroskok. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya.M., 2016. – S. 7–22.

Zhernovnykova O.A. Dydaktychna pidhotovka maybutnikh uchyteliv matematyky do proektuvannya navchal’noyi diyal’nosti starshoklasnykiv: teoretychnyy ta metodychnyy aspekty : [monohrafi ya] / O.A. Zhernovnykova. – Kh. : Vydavets’ Ivanchenko I.S., 2015. – 404 s.

Zhernovnykova O.A. Stanovlennya ta rozvytok ideyi indyvidualizatsiyi navchannya starshoklasnykiv u navchal’nykh zakladakh novoho typu / O.A. Zhernovnykova // Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahal’noosvitniy shkolakh : zb. nauk. prats’. – Zaporizhzhya : KPU, 2014. – Vyp. 42 (95). – S. 458–466.

Zhaldak M.I. Sistema podgotovki uchitelya k ispol’zovaniyu informacionnoj tekhnologii v uchebnom processe : dis... v forme nauch. doklada d-ra ped. nauk: 13.00.02 / Zhaldak Miroslav Ivanovich ; APN SSSR, NII soderzhaniya i metodov obucheniya. – M., 1989. – 48 s.

Leontovich A.V. Konceptual’nye osnovaniya modeli organizacii issledovatel’skoj deyatel’nosti uchashchihsya / A.V. Leontovich. // SHkol’nye tekhnologii. – 2006. – № 5. – S. 63–71.

Leont’ev A.N. Deyatel’nost’ i lichnost’ / A.N. Leont’ev // Voprosy fi losofi i. – 1974. – № 5. – S. 65–78.

Lykhodyeyeva H.V. Navchal’no–doslidnyts’ki uminnya ta doslidnyts’ka diyal’nist’ uchniv u psykholoho-pedahohichniy literaturi / H.V. Lykhodyeyeva. // Dydaktyka matematyky : problemy ta doslidzhennya. – 2007. – # 27. – S. 89–94.

Malafi yik I.V. Dydaktyka: navchal’nyy posibnyk / I.V. Malafi yik. – K. : Kondor, 2005. – 397 s.

Miyer T.I. Dydaktychni zasady orhanizatsiyi navchal’no-doslidnyts’koyi diyal’nosti molodshykh shkolyariv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya doktora ped. nauk : spets. 13.00.09 «Teoriya navchannya» / T.I. Miyer. – K., 2017. – 40 s.

Savenkov A.I. Psihologicheskie osnovy issledovatel’skogo podhoda k obucheniyu: ucheb. posob / A.I. Savenkov. – M. : Os’-89, 2006. – 480 s.

Syerova S.O. Shlyakh u svit naukovykh tekhnolohiy / S.O. Syerova, N.V. Fomina. // Upravlinnya shkoloyu. – 2006. – # 3. – S. 27–29.

Topuzov O.M. Profi l’ne navchannya: problemy formuvannya zmistu kursiv za vyborom ta orhanizatsiya navchal’noyi diyal’nosti v zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladakh / O.M. Topuzov // Problemy suchasnoho pidruchnyka: zb. nauk. prats’. – 2008. – Vyp. 8. – S. 20–27.

Author Biographies


L. Kovalenko, Kharkov National Agricultural University

Lyubov Kovalenko,

candidate of pedagogical sciences, associate professor,

Associate Professor of the Chair of Pedagogy, Psychology and Law Kharkov National Agricultural University named after V.V. Dokuchaev,

Kharkiv, Ukraine

E-mail: 04.08.1975@hnpu.edu.ua


N. Yushchenko, Kharkiv National Pedagogical University

Natalia Yuschenko,

competitor of the department of general pedagogy and pedagogy of higher education, G.S. Skovoroda

Kharkiv National Pedagogical University,

Kharkiv, Ukraine E-mail: natawa2912@inbox.ru

Published
2017-11-23
How to Cite
Kovalenko, L., Kovalenko, L., & Yushchenko, N. (2017). THE ESSENCE OF THE CONCEPT «RESEARCH ACTIVITY OLD MANAGERS». Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (6), 189-204. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/84