CREATIVE METHODS FOR THE ADAPTATION OF EFFECTIVE SOLUTION

  • S. Dotsenko H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Keywords: creativity; creative methods, solution-making, effi ciency, problem, task, intellect.

Abstract

The article examines in detail the infl uence of creative methods for making effective solutions. On the basis of numerous studies, the essence of the concepts of «creativity», «solutionmaking» and «solution-making» is analyzed.

Among the contemporary positions two approaches are identifi ed those formulate the concept of «creativity». The fi rst one considers creativity as an activity aiming at creating new values. In the second approach, creativity is associated with the self-realization of a person.

The concept of «solution-making» is defi ned as intellectual activity, within the framework of which the solutionis the result of a deliberate and reasoned conclusion. It is determined that the process of adopting pedagogical solutions should include the following stages: defi nition of goals; search and processing of necessary information; identifi cation and evaluation of alternative solutions; choice of optimal solution and its realization. The requirements for an effective solution are considered as a scientifi c validity, conciseness and clarity of the solution formulation, timeliness, targeting (clearly specifi ed performers), aspecifi city of the solutiontiming.

An effective approach to solution-making is a creative. The ability to solve problems creativelyis an important quality that allows you to work effectively in situations of uncertainty and risk. The emphasis is laid on the creative methods of solution-making, they are: brain attack, the range of ideas, analogies and metaphors, technological science fi ction, the method of the press and the method of focal objects. These methods are aimed at achieving the goals by creating conditions for creative self-realization of each person, stimulating them for personal and professional development. The factors infl uencing the solution-making effi ciency are identifi ed as: the development of students’ creative abilities, intelligence, creative and critical thinking, cognitive activity, etc.and described in the article.

References

1. Basiuk L.V., Dobroskok I.I. Rozvytok kreatyvnosti yak neobkhidna umova profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia / L.V. Basiuk, I.I. Dobroskok // Humanitarium / DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». – Pereiaslav-Khmelnytskyi (Kyiv. obl.) ; Nizhyn (Chernihiv. obl.) : Lysenko M.M., 2017. – Tom. 39, Vyp. 2 : Pedahohika. – S. 7–16.

2. Vyhotskyi L. Voobrazhenye y eho razvytye v detskom vozdaste / L. Vyhotskyi // Khrestomatyia po psykholohyy. – M. : Prosveshchenye, 1987.

3. Dotsenko S. Rol navchalnoho predmeta «Evryka» u vyrishenni zavdan osvity zdibnykh ta obdarovanykh uchniv pochatkovoi shkoly / S. Dotsenko L. Bulakhova, T. Dorozhko // Ridna shkola. – № 10 (1006), zhovten. – 2013. – S. 54–60.

4. Diachenko O.M. Voobrazhenye doshkolnyka / O.M. Diachenko. – M. : Znanye, 1986.

5. Evryka : [zoshyt na drukovanii osnovi] / I. Havrysh, S. Dotsenko – 3 klas. Chastyna 4. – Kh. : TOV VB «Intelekt Ukrainy», 2015. – 16 s.

6. Kozeletskyi Yu. Psykholohycheskaia teoryia reshenyi. – M. : Prohress, 1979. – 501 s.

7. Kostiuk H. Rozvytok tvorchykh zdibnostei molodshykh shkoliariv u protsesi formuvannia movlennievoi kompetentnosti / H. Kostiuk // Pochatkova shkola. – № 8. 2008. – S. 89–90.

8. Kremen V. Filosofi ia osvity XXI stolittia // Shliakh osvity. – 2003. – № 6. – S. 2–5.

9. Kulahyna Y. Vozrastnaia psykholohyia. Razvytye rebenka ot rozhdenyia do 17 let [uch. pos.] / Y. Kulahyna – M. : Yzdatelstvo Unyversyteta Rossyiskoi akademyy obrazovanyia, 2001. – 176 c.

10. Maksymenko S. Zahalna psykholohiia : [navch. pos] / S. Maksymenko, V. Soloviienko. – K. : MAUP, 2000. – 256 s.

11. Martyniuk I. Tvorchyi potentsial i samorealizatsiia osobystosti // Psykholohiia i pedahohika zhyttietvorchosti. – K., 1996. – 792 s.

12. Matiushkyn A.M. Kontseptsyia tvorcheskoi odarennosty / A.M. Matiushkyn // Voprosы psykholohyy. – 1989. – № 6. – S. 29–33.

13. Matsko L. Osnovy psykholohii ta pedahohiky : [navch. pos.] / L. Matsko, M. Pryshchak. – Vinnytsia : VNTU, 2009. – 158 s.

14. Moliako V.A. Tvorcheskaia odarennost y vospytanye tvorcheskoi lychnosty. / Podh. V.A. Moliako. // K. : Znanye, 1991. – S. 19.

15. Pedahohyka: Ynnovatsyonnaia deiatelnost / V.A. Slastenyn, L.S. Podymova. // M. : YChP «Yzdatelstvo Mahystr», 1997. – 308 s.

16. Rubynshtein S. Osnovy obshei psykholohyy / S. Rubynshtein. – SPb. : Pyter, 1999. – 720 s. – S. 320.

17. Sysoieva S.O. Osnovy pedahohichnoi tvorchosti: pidruchnyk / S.O. Sysoieva. // K. : Milenium, 2006. – 344 s.

18. Edward de Bono. Lateral Thinking : Creativity Step by Step Paperback / Edward de Bono. – Neu York, 1990. – 297 p.

Author Biography


S. Dotsenko, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Svitlana Dotsenko,

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Doctoral student,

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University,

Kharkiv, Ukraine

E-mail: dozenkosveta@gmail.com

Published
2017-11-23
How to Cite
Dotsenko, S. (2017). CREATIVE METHODS FOR THE ADAPTATION OF EFFECTIVE SOLUTION. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (6), 138-157. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/81