IMPLEMENTATION OF SYSTEM-ACTIVITY APPROACH AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT IN THE CASE OF TEACHING LABOR PROTECTION DISCIPLINES

  • M. Vaintraub SHEE «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Scovoroda State Pedagogical University»
Keywords: system-activity approach, students, theory, practice, professional training.

Abstract

The article deals with the problem of creating pedagogical conditions for the implementation of system-activity approach by the example of teaching labor protection disciplines at higher education establishments. The main condition for the successful mastering the higher education content is the combination of the scientifi c and pedagogical workers’ high pedagogical professionalism and the future specialists’ internal motivation. In this regard, we focus on improving the training of pedagogical staff and the use of innovative pedagogical approaches. Among the pedagogical conditions for the successful implementation of the system-activity approach on the example of the teaching labor protection disciplines, some of them should be noted: the formation of the teachers’ and students’ system-activity approach, the motivation of students to master the systemactivity approach, the successful cooperation of all participants in pedagogical interaction in the implementation of theoretical, laboratory and practical classes. The article focuses on the modern socio-psychological and didactic conditions for the system-activity approach in mastering the labor protection disciplines, the ability of teachers to structure teaching material and diagnose the results during theoretical and practical classes, the didactic principles of the system-activity approach, the teachers’ and students’ readiness to use it, the positive results of the experiment on the system-activity approach’s implementation in the professional training at pedagogical universities.

References

1. Asmolov A.G. Sistemno – deyatelnostnyiy podhod k razrabotke standartov novogo pokoleniya // Pedagogika # 4, 2011. S. 21–34.

2. Atanov G.A. Deyatelnostnyiy pohod v obuchenii. Rezhim dostupu: https://cyberleninka.ru/article/v/deyatelnostnyypodhod-v-obuchenii.Nazva z ekrana.

3. Vayntraub M.A. Integrovane rozvivalne navchannya u profesIynIy shkolI: monografIya. KiYiv: T. Klochko, 2009. 179 s.

4. Vajntraub M.A. Modernizaciya zmistu profesijnoyi osvity` i navchannya: teoriya i prakty`ka: monografi ya / avt.. kol. M.A. Vajntpaub, A.M. Romanova, I.A. Mosya, Ya.Yu. Bilokon` ta in., za nauk. red. M.A. Vajntpaub – Ky`yiv : Insty`tut PTO NAPN Ukrayiny`, 2015. 328 s. Rezhy`m dostupu: http://lib.iitta. gov.ua/id/eprint/106792. Nazva z ekrana.

5. Tvorogova G.A. Sistemno – deyatelnostnyiy podhod osnova FGOS. Rezhim dostupu: http://pedsovet.org. Nazva z ekrana.

6. Zhdanko T.O. «Sistemno-deyatelnyiy podhod: suschnostnaya harakteristika i printsipyi realizatsii» Rezhim dostupu: https://cyberleninka.ru/article/v/sistemnodeyatelnostnyy-podhod-suschnostnaya-harakteristika-i-printsipyrealizatsii. Nazva z ekrana.

7. Profesiina osvita : teoretychni ta prykladni aspekty formuvannia kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv : kolektyvna monohrafi ia ; chast. 1. / I.I. Dobroskok ta in. ; kerivnyk avtorskoho kolektyvu I.I. Dobroskok. – PereiaslavKhmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya.M., 2016. – 444 s.

Author Biography


M. Vaintraub, SHEE «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Scovoroda State Pedagogical University»

Mark Vaintraub,

Doctor of Sciences in Pedagogy,

Professor of the Theory and Methods of Vocational Training Department,

SHEE «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Scovoroda State Pedagogical University»,

Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine

E-mail: vainmark2014@gmaile.com

Published
2017-11-23
How to Cite
Vaintraub, M. (2017). IMPLEMENTATION OF SYSTEM-ACTIVITY APPROACH AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT IN THE CASE OF TEACHING LABOR PROTECTION DISCIPLINES. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (6), 109-122. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/79