THE ROLE OF PSYCHOLOGY, ETHICS AND PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF A PERSONALITY IN JULIAN OCHOROWICZ’S VIEWS

  • Ewa Barnaś-Baran
Keywords: achievements in psychology, psychology in education, Polish Positivism.

Abstract

The article was to show the role of the knowledge of pedagogy, psychology and ethics in the formation of a personality in J. Ochorowicz’s opinion.

Julian Ochorowicz (1850–1917) was a Polish philosopher, psychologist, inventor, poet and publicist. He was known as a leading exponent of Polish Positivism. He studied natural sciences at Warsaw University, graduating in 1871. He subsequently studied at Leipzig University, in 1873 received his doctorate there. From 1876 to 1881 he was the assistant professor (docent) of psychology and natural philosophy at Lviv University. In 1882 he left Lviv and went to Paris to continue his studies. After he returned to Poland he popularized the newest achievements in psychology, but his work aroused violent criticism in the medical environment because of the results of his research concerning the success of hypnosis in curing.

Julian Ochorowicz wanted psychology to become closer to pedagogy. He published many articles concerning the vast possibilities of applying psychology in education and teaching. According to the author’s article still up-to-date information in his publications, articles and books is a valuable source for parental guidance for teachers and parents.

References

1. Bobrowska-Nowak W., Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii, «Kwartalnik Historii Nauki i Techniki» PAN 1971, nr 1.

2. Jedynak S., Etyka teoretyczna i praktyczna Juliana Ochorowicza, «Annales UMCS» 1976.

3. Krajewski J., Ochorowicz Julian Leopold, Polski Słownik Biografi czny, T. XXIII, Wrocław-Warszawa-KrakówGdańsk, s. 499–505.

4. Nawroczyński B., Polska myśl pedagogiczna, Lwów- Warszawa 1937.

5. Ochorowicz J., Metoda w etyce, Warszawa 1906, s. 1–62.

6. Ochorowicz J., O polskim charakterze narodowym, Lublin 1986.

7. Ochorowicz J., Pierwsze zasady psychologii i inne prace. Warszawa 1996.

8. Ochorowicz J., Pogadanki i spostrzeżenia z dziedziny fi zjologii, psychologii, pedagogiki i nauk przyrodniczych, Warszawa 1879.

9. Ochorowicz J., Z dziennika psychologa : wrażenia, uwagi i spostrzeżenia w ciągu dziesięciu lat spisane, Warszawa 1876.

10. Skarga B., Julian Ochorowicz. Pozytywizm i okultyzm [w:] Polska myśl fi lozofi czna i społeczna, B. Skarga (red. nauk.), t. II, Warszawa 1975, s. 92–136.

11. Szmyd J., Filozofowie współcześni: leksykon, Kraków 2003.

12. Szmyd K., Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860–1939), Rzeszów 2003.

13. Tryburski W., Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza, «Ruch Filozofi czny» 1973, t. 31.

14. Wajdowicz R., Julian Ochorowicz jako prekursor telewizji i wynalazca z dziedziny telefonii, Wrocław 1964.

15. Wroczyński R., Pedagogika pozytywizmu warszawskiego. Piotr Chmielowski, Aleksander Głowacki, Henryk Wernic, Aleksander Świętochowski, Aniela Szycówna, Wrocław 1958.

Author Biography


Ewa Barnaś-Baran

Ewa Barnaś-Baran,

Doctor of Sciences, Assistant Professor,

the Department of History and Theory of Education,

Faculty of Pedagogy,

University of Rzeszów,

Rzeszów, Poland E-mail: ewa.bb@onet.pl

Published
2017-11-23
How to Cite
Barnaś-Baran, E. (2017). THE ROLE OF PSYCHOLOGY, ETHICS AND PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF A PERSONALITY IN JULIAN OCHOROWICZ’S VIEWS. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (6), 27-53. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/75