PROFESSIONAL SELF-FULFILLMENT FORMATION TECHNOLOGY FOR FUTURE SPECIALISTS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE

  • M. I. Yaroslavtseva Kommunalnoe Uchrezhdenie “Kharkovskaya humanytarno-pedahohycheskaya academy” of Kharkiv oblastnoho COUNCIL
Keywords: components; educator; future educator; future specialist of preschool educational establishment; professional self-realization; steps; teaching practice; technology

Abstract

The educational technology of forming the professional self-realization for future specialists of preschool educational establishments in the teaching practice is theoretically ground in the article. The aims of the formation of professional self-realization of preschool education future specialists in the teaching practice process are identified. The basic principles of the organization (predictability, step-by-step activity, staging, regulation, feedback, performance, cultural analogy, self-work). The complex of problems is highlighted as the formation of positive motivation for the implementation of educational activities and self-improvement; the disclosure of the nature and content of the preschool education teacher’s pedagogical activity in the pedagogical practice, the definition of mechanisms for pedagogical reflection, self-esteem, self-awareness, self-development in the process of forming the readiness for professional self-realization, the creation of conditions for students’ professional self-realization in the educational and bringing-up work with children of a preschool age. The conceptual approaches of the research (systematic, activity, competence, axiological, cultural, acmeological, praxeological) are identified.

The technology defined the structural components of training of future preschool education specialists for a professional self-realization (motivational and evaluative, cognitive, reflective-regulatory, creativity) and stages (motivation, process, reflective, creative) and objectives. The expediency and content of each of the selected stages are given.

The tools of the educational technology are such methods as: pedagogical analysis, observation, interviews, discussions, learning products activities, study documentation, electronic portfolio, excursions as well as forms, master classes, educational exhibitions, synectic session, reflexive training, aimed the formation of student’s personality.

References

1.Hryshko Yu. A. Formuvannia tsinnosti samorealizatsii maibutnikh pedahohiv u protsesi fakhovoi pidhotovky : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Yu.A. Hryshko. – Zaporizhzhia, 2009. – 20 s. [in Ukrainian]

2. Ysaev Y. F. Professyonalno-tvorcheskoe samorazvytye: voskhozhdenye k akme / Y. F. Ysaev, Y. A. Sharshov // Sybyrskyi pedahohycheskyi zhurnal. – 2009. – № 2. – S. 43–53.

3. Kazakova N. V. Orhanizatsiino-metodychni zasady pedahohichnoi praktyky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v umovakh stupenevoi pidhotovky : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / N. V. Kazakova. – K., 2005. – 234 s. [in Ukrainian]

4. Mytyna L. M. Psykholohyia professyonalnoho razvytyia uchytelia / L. M. Mytyna. – M. : Akademyia, 2004. – 320 s.

5. Monakhov V. M. Proektyrovanye y vnedrenye novыkh tekhnolohyi obuchenyia / V. M. Monakhov // Pedahohyka. – 1990. – № 7. – S. 12–18.

6. Nykyforov H. S. Samokontrol cheloveka / H. S. Nykyforov. – L. : LHU, 1989. – 192 s.

7. Podmazyn S. Y. Lychnostno – oryentyrovannoe obrazovanye : sotsyalnofylosofskoe yssledovanye / S. Y. Podmazyn. – Zaporozhe : Prosvyta, 2004. – 247 s.

8. Rybalko L. S. Akmeolohichni zasady profesiino-pedahohichnoi samorealizatsii maibutnoho vchytelia : dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.04 / L. S. Rybalko. – Kh., 2008. – 634 s. [in Ukrainian]

9. Selevko H. K. Sovremennыe obrazovatelnыe tekhnolohy : ucheb. posobye / H. K. Selevko. – M.: Narod. obrazovanye, 1998. – 256 s.

10. Sysoieva S. O. Osnovy pedahohichnoi tvorchosti : pidruch. / S. O. Sysoieva. – K. : Mileni, 2006. – 344 s. [in Ukrainian]

11. Tarasova V. V. Formuvannia rytorychnoi kultury maibutnikh fakhivtsiv doshkilnykh navchalnykh zakladiv : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / V. V. Tarasova. – Kh., 2011. – 226 s. [in Ukrainian]

12. Tkachova N. O. Istoriia rozvytku tsinnostei v osviti : monohr. / N. O. Tkachova. – Kh. : Vyd. tsentr KhNU im. V. N. Karazina, 2004. – 423 s. [in Ukrainian]

13. Shaparenko Kh. A. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv na zasadakh akmeolohichnoho pidkhodu : dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04 / Kh. A. Shaparenko. – Kh., 2008. – 233 s. [in Ukrainian]

Author Biography


M. I. Yaroslavtseva, Kommunalnoe Uchrezhdenie “Kharkovskaya humanytarno-pedahohycheskaya academy” of Kharkiv oblastnoho COUNCIL

Milena Igorevna Yaroslavtseva

Candidate of Pedagogical Sciences

Department theory and methodology of preschool education

Kommunalnoe Uchrezhdenie

“Kharkovskaya humanytarno-pedahohycheskaya academy” of Kharkiv oblastnoho COUNCIL

Published
2015-06-30
How to Cite
Yaroslavtseva, M. I. (2015). PROFESSIONAL SELF-FULFILLMENT FORMATION TECHNOLOGY FOR FUTURE SPECIALISTS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE COURSE OF PEDAGOGICAL PRACTICE. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (1), 192-206. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/70