PROBLEM-DEVELOPING TRAINING AS A DOMINANT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS

  • Р.H. Luzan National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • I.V. Zaitseva
Keywords: professional education; competence; competence-based approach; key competences

Abstract

The article coveres basic approaches to organizational forms of problem-developing education. Possibilities of information lecture, problem lecture, educational design problem in implementing the ideas of competence methodology are presented.

One of the proposed ways to implement competence approach in higher education, which provides for the application of methods of problemdeveloping organizational forms system that is structurally and functionally help students to achieve productive, creative levels of skills and qualities.

References

1. Volkova P. Pedahohika : posibnyk [dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv] / Volkova P. – K. : Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2002. – 576 s.

2. Didaktika srednei shkoly : nekotorye problemy sovremennoi didaktiki : uchebnoe posobie dlia slushatelei FPK, direktorov obshcheobrazovatelnykh shkol i v kachestve uchebnoho posobiia po spetskursu dlia studentov pedahohicheskikh institutov / [pod red. M. Skatkyna]. – M. : Prosveshchenie, 1982. – 319 s.

3. Komenskyi Ia. Pansoficheskaia shkola, to est shkola vseobshchei mudposti / Ia. Komenskyi // Izbpannye pedahohicheskie sochineniia : v 2-kh t. – M. : Pedahohika, 1982. – T. 2. – S. 44–98.

4. Luzan P. Aktyvizatsiia navchannia studentiv-podatkivtsiv zasobamy proektnykh tekhnolohii : [monohrafiia] / P. Luzan, I. Zaitseva. – Irpin : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy, 2013. – 354 s.

5. Luzan P. Metody i formy orhanizatsii navchannia u vyshchii ahrarnii shkoli : [navchalnyi posibnyk] / Luzan P. – K. : Ahrarna osvita, 2003. – 224 s.

6. Makhmutov M. Orhanizatsiia problemnoho obucheniia v shkole : knyha [dlia uchitelei] / Makhmutov M. – M. : Prosveshchenie, 1977. – 240 s.

7. Shatalov V. Pedahohicheskaia proza : iz opyta raboty shkol

h. Donetska / Shatalov V. – M. : Pedahohika, 1980. – 96 s.

8. Shevchenko H. Kontseptualna sutnist kompetentnisnoho pidkhodu : yevropeiskyi vymir / H. Shevchenko // Realizatsiia yevropeiskoho dosvidu kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli Ukrainy : materialy metodolohichnoho seminaru. – K. : Pedahohichna dumka, 2009. – S. 121–130.

Author Biography


Р.H. Luzan, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Рetro H. Luzan

National University of Life

and Environmental Sciences of Ukraine zivia@mail.ru

Published
2015-06-30
How to Cite
LuzanР., & Zaitseva, I. (2015). PROBLEM-DEVELOPING TRAINING AS A DOMINANT OF PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (1), 97-108. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/33