Implementation of Artistic and Pedagogical Interpretation Technologies in the Content of Professional Training of Future Music Teachers in the Study of Artistic Innovations in Educational Institutions

Keywords: artistic and pedagogical interpretation, professional training of future teachers of musical art, artistic and pedagogical technologies, artistic innovative technologies, content of professional training of future teachers of musical art, leading methods of interpretive musical and pedagogical technologies, pedagogical toolkit of interpretive technologies.

Abstract

The article is devoted to the issue of the implementation of artistic and pedagogical interpretation technologies in the content of professional training of future music teachers in the study of artistic innovations in educational institutions. The purpose of the article is to consider the advantages of introducing pedagogical, artistic and pedagogical interpretation technologies into the content of professional training of future musical art teachers and to present examples of their use in the educational process of those obtaining a master's degree in the specialty «Secondary education (Musical art)». In the process of experimental work, the following research methods were used: theoretical: analysis, synthesis, comparison, systematization; empirical: observations, surveys, presentation of an artistic and pedagogical interpretation of a musical work. The results. The following methods are considered by the author to be the leading methods of interpretive music-pedagogical technologies: artistic-pedagogical analysis of a work, artistic-pedagogical narrative, pedagogical interpretive cognition, perceptive immersion into the meaningful sphere of a musical work, individual critical understanding of interpretive versions of works, artistic-interpretive activity, presentation of a psychological portrait of the composer, comprehension and modeling the musical meaning of the work. In the author’s opinion the above methods reflect the general process of interpretation activity and are related to the phenomenon of musical interpretation. To characterize the musical and pedagogical interpretation technologies and their pedagogical tools, the author has given twenty one examples of recommended creative tasks for the training of future music teachers on the practical lesson topic «Methods of training applicants for the artistic and pedagogical interpretation of vocal, choral and instrumental musical works of various genres and eras for teaching musical art in 5th grade of general secondary education establishment». Conclusions. The author has defined that the introduction of artistic and pedagogical interpretation technologies into the content of the professional training of future music teachers in the study of artistic innovations in educational institutions contributes to the development of the students' motivation to master musical and pedagogical innovations, allows to activate the development of aesthetic sense, taste, perceptive abilities, critical thinking, and the formation of the skills of creating one's own artistic and pedagogical interpretations, their substantiation from the point of view of understanding the author's idea, artistic cognitive and communicative activity. Prospects for the development of the raised problem are the study of the interrelationships of artistic-pedagogical interpretive and hermeneutic technologies in the content of professional training of future music teachers.

References

1. Bodnaruk, I.M. (2021). Formuvannya u maybutnʹoho vchytelya muzychnoho mystetstva vminʹ khudozhnʹo-pedahohichnoho analizu muzychnykh tvoriv [Formation of the skills of artistic and pedagogical analysis of musical works in the future music teacher]. Dukhovnistʹ osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka –Personal spirituality: methodology, theory and practice,1, 24-31 [in Ukrainian].

2. Gavrilova, L., Psaryova, L. (2016). Interpretatsiya muzychnoho tvoru: teoretychni aspekty [Interpretation of a musical work: theoretical aspects]. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty: zbirnyk naukovykh pratsʹ DVNZ «Donbasʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet» – Teacher professionalism: theoretical and methodical aspects: collection of scientific works of the Donbas State Pedagogical University. Slovʹyansʹk, 97-106 [in Ukrainian].

3. Garipova, N.M. (2010). Muzykalʹnyy smysl i mekhanizmy yego postizheniya [Musical meaning and mechanisms of its comprehension]. Izvestiya Uralʹskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Ural State University, 3(79), 222-235 [in Russian].

4. Honcharuk, O.V. (2020). Intehratyvna khudozhnʹo-pedahohichna tekhnolohiya v pidhotovtsi maybutnʹoho vchytelya do orhanizatsiyi dozvillya ditey [Integrative artistic and pedagogical technology in the preparation of the future teacher for the organization of children's leisure time]. Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity – Theory and methodology of professional education, 24 (1), 131-136 [in Ukrainian].

5. Kaloyanova, Olha. (2001). Interpretatsiya tvoru obrazotvorchoho mystetstva yak osoblyvyy vyd diyalʹnosti pedahoha-khudozhnyka [Interpretation of a work of fine art as a special type of the teacher-artist activity]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya – Problems of modern teacher training, 8, 71-76 [in Ukrainian].

6. Kiyanovska, Lyubov. (2010). Psykholohichnyy portret kompozytora yak dzherelo piznannya indyvidualʹnoho stylyu [Psychological portrait of the composer as a source of knowledge of individual style]. Mystetstvoznavstvo Ukrayiny – Art history of Ukraine,11, 62-64. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_11[in Ukrainian].

7. Krytskyi, V.M. (1999). Formuvannya uminnya khudozhnʹoyi interpretatsiyi u studentiv muzychnykh fakulʹtetiv pedahohichnykh zakladiv vyshchoyi osvity [Formation of the skill of art interpretation of the students of musical faculties of pedagogical educational institutions]. Extetnded abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Pedagogical University named after M. Dragomanov [in Ukrainian].

8. Lin, Yan. (2021). Formuvannya hotovnosti maybutnʹoho vchytelya muzyky do khudozhnʹo-interpretatsiynoyi diyalʹnosti v protsesi vokalʹnoho navchannya [Formation of the future music teacher's readiness for artistic and interpretative activities in the process of vocal training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko [in Ukrainian].

9. Lyashenko, O. (1999). Khudozhnʹo-pedahohichna interpretatsiya muzychnykh tvoriv [Artistic and pedagogical interpretation of musical works]. Mystetstvo ta osvita – Art and Education, 4, 54 – 57 [in Ukrainian].

10. Masol, L.M. (2015). Art-pedagogical technologies in primary school: the unity of learning and education. Metodychnyy posibnyk. Kharkiv: Drukarnya «Madryd».

11. Moskalenko, V. (2013). Lectures on musical interpretation. Tutorial. Kyiv: Natsionalna muzychna akademiya Ukrayiny imeni P.I. Chaykovskoho [in Ukrainian].

12. Nazaikinsky, E.V. (1972). On the psychology of musical perception. Moskva: Muzyka [in Russian].

13. Nazarenko, I.M. (2018). Khudozhnʹo-pedahohichnyy analiz muzychnykh tvoriv yak chynnyk profesionalizmu maybutnikh vchyteliv mystetsʹkykh dystsyplin [Artistic and pedagogical analysis of musical works as a factor in the professionalism of future students of art disciplines]. Science, research, development#2: Monografia pokonferencyjna, 41-46 [in Ukrainian].

14. Educational technologies: Teaching method. manual (2001) / O.M. Pehota, A.Z. Kiktenko, O.M. Lubarska and others. In general ed. O.M. Pehota. Kyiv: A.S.K [in Ukrainian].

15. Prohrama dlya zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv «Muzychne mystetstvo» (5-8 klasy) (2010) / Ukladachi: Filʹts B.M., Byelova I. M., Bukryeyeva H.B., Demchyshyn M.S., Masol L.M., Milʹchenko O.V., Pavlenko O.M. [Program for general educational institutions «Musical art» (grades 5-8) (2010) / Compilers: B.M. Filts, I.M. Belova, G.B. Bukreeva, M.S. Demchyshyn, L. Masol. M., Milchenko O.V., Pavlenko O.M.]. Kyiv [in Ukrainian].

16. Prosina, O.V. (2018). Vykorystannya khudozhnʹo-pedahohichnykh tekhnolohiy u pidhotovtsi vchyteliv do intehrovanoho vykladannya mystetsʹkykh dystsyplin [The use of artistic and pedagogical technologies in the preparation of teachers for the integrated teaching of artistic disciplines]. Retrieved from http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedra-suspilnogumanitarnoi-ta-etikoestetichnoi-osviti/zagalni-materiali/2160 [in Ukrainian].

17. Semenog, O.M. (2017). Khudozhnʹo-pedahohichnyy naratyv yak zasib formuvannya kulʹtury pedahohichnoho spilkuvannya [Artistic and pedagogical narrative as a means of forming a culture of pedagogical communication]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, seriya «Pedahohichni nauky» – Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University, Pedagogical Sciences series, 2 (88), 243-248 [in Ukrainian].

18. Strelnikov, V.Yu., Britchenko, I.G. (2013). Modern learning technologies in higher education: a modular guide for students of the author's professional development courses for teachers of the MIPK PUET. Poltava: PUET [in Ukrainian].

19. Chen, Bo. (2017). Formuvannya hotovnosti maybutnʹoho vchytelya muzyky do vykonavsʹko-interpretatsiynoyi diyalʹnosti u protsesi instrumentalʹnoho navchanny [Formation of the future music teacher's readiness for performance and interpretation activities in the process of instrumental training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov [in Ukrainian].

20. Nattiez, J.-J. (1987). Musicologie generale et semiologie. Pariss : Christian Bourgois.

21. Stefani, G. (2000). On the Semiotics of Music. Music, Culture and Society. Oxford UK : Oxford University Press.

22. Thornton, L.C. (2015). Important Others : Music Teachers’ Perceived Roles in Music Teacher Recruitment. Journal of Music Teacher Education, June 24, 97–107. DOI:10.1177/1057083713512836.

Author Biography


Tetiana Martyniuk, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Doctor hab. of Sciences in Musicology (DSc), Professor,
Head of the Department of Artistic Disciplines and Teaching Methods,
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav,
30, Sukhomlynskyi Str., Pereiaslav, Ukraine, 08401
E-mail: tatyana5081964@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5236-5990

Published
2022-11-04
How to Cite
Martyniuk, T. (2022). Implementation of Artistic and Pedagogical Interpretation Technologies in the Content of Professional Training of Future Music Teachers in the Study of Artistic Innovations in Educational Institutions. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (15), 164-187. https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-164-187