Organization of Work of Vocational Education Institutions in the German Occupation Zones of Ukraine in 1941-1944: Historical and Pedagogical Aspects

Keywords: occupation authorities, professional education, vocational school, technical school, institute, qualified personnel, course training.

Abstract

The article considers the historical and pedagogical aspects of the creation of vocational education institutions system in the German occupation zones of Ukraine during the Second World War. The purpose of the article is to theoretically reconstruct and disclose the main foundations of Nazi policy in the field of vocational education, which was carried out in the occupation zones of Ukraine, to distinguish and compare the effectiveness of relevant measures in the «Galicia» district, the area of responsibility of the Temporary military administration, the Military zone and the Raichskommissariat «Ukraine». The authors of the article use methods of retrospective, historical-comparative, relatively comparable and chronological analysis of the identified sources, as well as classification and systematization of statistical data on vocational education institutions restored by the German occupation authorities. The results. As a result, it was found out that the urgent need of the German occupation authorities for personnel support in many industries, agriculture, medicine and the service sector led to the need to resume the work of vocational education institutions, although this contradicted the strategic goal of the occupation of Ukraine. This is confirmed by the historical, comparative and structural-functional analysis of the regulatory documents of the Reich Ministry of the Eastern occupied territories, reports in the local press of the occupation zones of Ukraine. The types of vocational education institutions that worked in the occupation zones of Ukraine are revealed. The separate faculties of technical universities, as well as medical, agricultural and teacher institutes worked In Ukraine. In the most systematic dimension, these trends can be traced in the Galicia district and the area of responsibility of the Temporary military administration. In a similar vein, the work of secondary vocational education institutions is reconstructed. In the worst condition, the work of vocational education institutions was carried out on the territory of the Reichskommissariat «Ukraine», since its head E. Koch opposed the rational measures of A. Rosenberg as the head of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories. It is stated that some of the German regional managers, organizing the broad exploitation of the captured territorial array, needed personnel, and therefore, in this area, they actually acted at their own discretion. Conclusions. It was concluded that the part of the educational institutions of the vocational education system of the German occupation zones of Ukraine managed to train qualified specialists and send them to work. Most of their graduates were students and pupils of former Soviet educational institutions, as well as Ukrainian youth who received initial vocational training.

References

1. Bilavych, H.V. (2016). Teoriia i praktyka vykhovannia hospodarskoi kultury uchniv ta doroslykh u Zakhidnii Ukraini (druha polovyna KhIKh – seredyna 40-kh rokiv KhKh stolittia [Theory and practice of raising the economic culture of students and adults in Western Ukraine (the second half of the 19th – mid–40s of the 20th century]. Doctor’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

2. Borysov, V.L. (2009). Kulturno-osvitni protsesy u m. Dnipropetrovsku v umovakh nimetsko-fashystskoi okupatsii (1941–1943 rr.) [Cultural and educational processes in Dnepropetrovsk under the conditions of Nazi occupation (1941–1943)]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Istoriia ta arkheolohiia – Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: History and Archeology. 1, 76 – 89 [in Ukrainian].

3. Vypusk likariv u Vinnytskomu medychnomu instytuti [Graduation of doctors at the Vinnitsa Medical Institute]. Holos Dnipra – Voice of the Dnieper. November 1, 1942 [in Ukrainian].

4. Vypusk silskohospodarskoi shkoly u Kostiantynohradi [Graduation from an agricultural school in Konstantinograd]. Ukrainskyi holos – Ukrainian voice. August 20, 1943 [in Ukrainian].

5. Vypusk u Vinnytskomu budivelnomu tekhnikumi [Graduation at Vinnytsia Construction College]. Ukrainskyi holos – Ukrainian voice. August 27, 1942 [in Ukrainian].

6. V pedahohichnomu instytuti [At the Pedagogical Institute]. Nove Zaporizhzhia – New Zaporizhzhia. December 21, 1941 [in Ukrainian].

7. V shchaslyve maibutnie [In a happy future]. Nove Zaporizhzhia – New Zaporozhye. June 20, 1942 [in Ukrainian].

8. Haliv, M. (2010). Mizh serpomolotom i svastykoiu: osvita na Drohobychchyni u 1939–1944 rr. [Between sickle-hammer and swastika: education in Drohobychin in 1939–1944] Drohobych [in Ukrainian].

9. Hinda, V. (2012). Osvitnia polityka natsystiv v raikhskomisariati «Ukraina» [The educational policy of the Nazis in the Raichskommissariat «Ukraine»]. Storinky voiennoi istorii Ukrainy: zb. nauk. Statei – Pages of the military history of Ukraine: sb. Scientific articles. 15, 61–75 [in Ukrainian].

10. Honcharenko, I.V. (2012). Profesiina osvita na terenakh Raikhskomisariatu «Ukraina» [Professional education on the territory of the Reichskommissariat «Ukraine»]. Candidate’s thesis. Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

11. Honcharenko, O.M., Honcharenko, I.V. & Kunytskyi, M.P. (2014). Natsystska okupatsiina polityka u sferi osvity na terenakh Raikhskomisariatu «Ukraina» (1941–1944) [Nazi occupation policy in the field of education in the territory of the Reichskommissariat «Ukraine» (1941–1944)]. Kyiv: NVTs «Profi» [in Ukrainian].

12. Honcharenko, O. (2020). Mistse oblasnykh uprav u systemi hitlerivskoho okupatsiinoho aparatu vlady: protses stvorennia, sluzhbovi kompetentsii, kharakterystyky kerivnykiv (1941–1942) [The place of regional administration in the system of Hitler's occupation apparatus of power: the process of creation, official competences, characteristics of the heads of 1941–1942]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia – Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University. Series: History. 31, 53–62. DOI 10.31652/2411-2143-2019-31 [in Ukrainian].

13. Honcharenko, O. (2008). Silskohospodarska osvita v Raikhskomisariati «Ukraina»: do pytannia pro vidnovlennia diialnosti navchalnykh zakladiv ta sproby pidhotovky kvalifikovanykh fakhivtsiv (1941–1944) [Agricultural education in the Raikhskommissariat «Ukraine»: to the question of resuming the activities of educational institutions and attempts to train qualified specialists (1941–1944)]. Ukrainskyi selianyn – Ukrainian peasant. 11, 154–157 [in Ukrainian].

14. Honcharenko, O. & Potylchak O. (2021). Normatyvno-pravove vrehuliuvannia povedinky mistsevoho naselennia u zonakh vidpovidalnosti Tymchasovoi viiskovoi administratsii ta Raikhskomisariatu «Ukraina» (lito 1941 – zyma 1942) [Legal regulation of local population behaviour in the provisional Militari and Reichcommissariat «Ukraine» (the summer of 1941–winter of 1942)]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin. 18, 167–175. DOI 10.24919/2519-058X.18.226506 [in Ukrainian].

15. Honcharenko, O.M. (2011). Funktsionuvannia okupatsiinoi administratsii Raikhskomisariatu «Ukraina»: upravlinsko-rozporiadchi ta orhanizatsiino-pravovi aspekty (1941–1944 rr.) [Functioning of the occupational administration of the Reichskommissariat «Ukraine»: managerial and administrative, and organizational-legal aspects (1941–1944)]: monohrafiia. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].

16. Dobrov, P.V. & Bystra, M.O. (2006). Systema osvity v Donbasi u roky Velykoi Vitchyznianoi viiny [Education system in the Donbass during the Great Patriotic War]. Donetsk: Nord-Pres [in Ukrainian].

17. Yerzhabkova, B. (2008) Shkilna sprava ta shkilna polityka v reikhskomisariati «Ukraina» (1941–1944) u svitli nimetskykh dokumentiv [School business and school policy in the Reich Commissariat «Ukraine» (1941–1944) in the light of German documents]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

18. Zhosan, O. (2013). Tendentsii rozvytku shkilnoi navchalnoi literatury v Ukraini (20-ti – 80-ti roky ХХ stolittia) [Trends in the development of school educational literature in Ukraine (20s – 80s of the XX century)]. Kirovohrad: Eksliuzyv–system [in Ukrainian].

19. Zinko, Yu.A. & Hryhorchuk P.S. (2004). Zaklady kultury ta osvity Vinnychchyny v umovakh fashystskoi okupatsii (1941–1944 rr.) [Institutions of culture and education of Vinnitsa region under the conditions of fascist occupation (1941–1944)]. Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty – History of Ukraine: little-known names, events, facts. 26, 230–237 [in Ukrainian].

20. Kytsak, B.V. (2018). Medychne zabezpechennia naselennia v Raikhskomisariati «Ukraina» v 1941–1944 rr. [Medical support of the population in the Reichskommissariat «Ukraine» in 1941–1944]. Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].

21. Masnenko V.V. (2005). Cherkaskyi pedahohichnyi instytut u period okupatsii 1942–1943 rr. [Cherkasy Pedagogical Institute during the occupation of 1942–1943]. Cherkashchyna v konteksti istorii Ukrainy. Materialy Druhoi naukovo-kraieznavchoi konferentsii Cherkashchyny (do 60-richchia Peremohy u Velykii Vitchyznianii viini 1941–1945 rr.) – Materials of the Second Scientific and Local Lore Conference of the Cherkasy Region (on the 60th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 1941–1945). Cherkasy: Vash dim. 182–288 [in Ukrainian].

22. Mohyliuk S.V. (2012). Nauka v heneralnomu okruzi «Dnipropetrovsk» v period nimetskoi okupatsii (1941–1943 rr.): vyshchi navchalni zaklady na sluzhbi okupantiv (na prykladi diialnosti Dnipropetrovskoho ukrainskoho derzhavnoho universytetu ta Dnipropetrovskoho instytutu inzheneriv transportu) [Science in the general district «Dnepropetrovsk» during the German occupation (1941–1943): higher educational institutions in the service of the invaders (on the example of the activities of the Dnepropetrovsk Ukrainian State University and the Dnepropetrovsk Institute of Transport Engineers)]. Intelihentsiia i vlada. Seriia: Istoriia – Intelligentsia and power. Series: History. 24, 135–147 [in Ukrainian].

23. Navchannia v Kharkivskomu silskohospodarskomu instytuti [Training at the Kharkov Agricultural Institute]. Vidbudova – Restoration. November 17. 1942 [in Ukrainian].

24. Narodnoe obrazovanye v Khersone [Public education in Kherson]. Holos Donbassa – Voice of Donbass. April 16. 1943 [in Ukrainian].

25. Nesterenko V.A. (2005). Okupatsiinyi rezhym u viiskovii zoni Ukrainy v 1941–1943 rr. (administratyvnyi, ekonomichnyi ta sotsiokulturnyi aspekty) [Occupation regime in the military zone of Ukraine in 1941-1943 (administrative, economic and sociocultural aspects)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

26. Novi likari [New doctors]. Nove Zaporizhzhia – New Zaporozhye. July 28. 1942 [in Ukrainian].

27. Oholoshennia okruzhnoi silskohospodarskoi shkoly [Announcement of the district agricultural school]. Vidbudova – Restoration. November 12. 1942 [in Ukrainian].

28. Oholoshennia [Announcement]. Vidbudova – Restoration. November 19. 1942 [in Ukrainian].

29. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. September 23. 1941 [in Ukrainian].

30. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. October 8. 1941 [in Ukrainian].

31. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. November 2. 1941 [in Ukrainian].

32. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. November 5. 1941 [in Ukrainian].

33. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. January 1. 1942 [in Ukrainian].

34. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. April 8. 1942 [in Ukrainian].

35. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. July 31. 1942 [in Ukrainian].

36. Oholoshennia [Announcement]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. November 6. 1942 [in Ukrainian].

37. Oholoshennia [Announcement]. Ukrainskyi holos – Ukrainian voice. August 13, 1942 [in Ukrainian].

38. Pankivskyi K. (1959). Roky nimetskoi okupatsii [Years of German occupation]. Niu-York [in Ukrainian].

39. Ponovleno vidkryttia shkil v Ukraini [The opening of schools in Ukraine was resumed]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. April 5. 1942 [in Ukrainian].

40. Potylchak O. (2006). Natsystska polityka u sferi pidhotovky spetsialistiv iz serednoiu ta vyshchoiu spetsialnoiu osvitoiu v Ukraini (1942–1944 rr.) [Nazi policy in the field of training of specialists with secondary and higher special education in Ukraine (1942–1944)]. Arkhivy okupatsii [Archives of the occupation]. K.: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». 782–790 [in Ukrainian].

41. Po Ukraini [In Ukraine]. Konstiantynohradski novi visti – Konstyantinograd news. July 15. 1942 [in Ukrainian].

42. Proftekhosvita m. Zaporizhzhia [Vocational education in Zaporozhye]. Nove Zaporizhzhia – New Zaporizhzhia. November 16. 1941 [in Ukrainian].

43. Silskohospodarska shkola v Shpanovi [Agricultural School in Shpanov]. Ukrainskyi holos – Ukrainian Voice. October 7. 1943 [in Ukrainian].

44. Spudka I. (2002). Osvitnia polityka nimetsko-fashystskykh zaharbnykiv na okupovanii terytorii Ukrainy [Educational policy of Nazi invaders in the occupied territory of Ukraine]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho derzhavnoho universytetu – Scientific works of the Faculty of History of Zaporizhzhia State University. XIV, 117–182 [in Ukrainian].

45. Spudka I.M. (2011). Systema osvity chasiv okupatsii na terytorii Zaporizkoi oblasti [The system of education during the occupation in the Zaporizhzhia region]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Scientific works of the Faculty of History of Zaporizhzhia State University. ХХХ, 123–132 [in Ukrainian].

46. Spudka I.M. (2018). Vyshchi ta naukovi instytutsii chasiv natsystskoi okupatsii na terytorii Ukrainy (na prykladi okruhu «Dnipropetrovsk» Reikhskomisariatu Ukraina) [Higher and scientific institutes of the time of Nazi occupation in Ukraine (on the example of the Dnepropetrovsk district of the Reichskommissariat Ukraine)]. Skhid – East. 4, 30–36 [in Ukrainian].

47. Stelnykovych S.V. (2016). Natsystskyi okupatsiinyi rezhym na terytorii Zhytomyrsko-Vinnytskoho rehionu i mistseve naselennia: paraleli isnuvannia y borotby (1941–1944 rr.) [The Nazi Occupation Regime in the Zhytomyr and Vinnytsia Region and the Local Population: Parallels in Daily Life and Struggle (1941–1944)]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

48. Stefaniuk H. V. (2004). Shkilnytstvo v Zakhidnii Ukraini pid chas nimetskoi okupatsii (1941–1944 rr.) [Schooling in Western Ukraine during the German occupation (1941–1944)]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

49. Ukrainska tekhnichna shkola [Ukrainian Technical School]. Ukrainskyi holos – Ukrainian Voice. September 23. – 1943.

50. Khersonska morska shkola [Kherson Marine School]. Holos Dnipra – Voice of the Dnipro. July 31. 1942 [in Ukrainian].

Author Biographies


Anatolii Brekhunets, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Anatolii Brekhunets
Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor of the Department of Theory and Methods of Technological Education and Computer Graphics,
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
30, Sukchomlinsky Street, Pereiaslav, Kyiv region, Ukraine, 08401
E-mail: anatolii10085959@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7935-5300


Vasyl Vasenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Vasyl Vasenko
Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Head of the Department of Theory and Methods of Technological Education and Computer Graphics, Associate Professor,
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
30, Sukchomlinsky Street, Pereiaslav, Kyiv region, Ukraine, 08401
E-mail: vvvasenko@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2527-6359


Oleksii Honcharenko, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Oleksii Honcharenko
Doctor of Historical Sciences (Dsc), Professor of the Department of Theory and Methods of Technological Education and Computer Graphics,
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University
30, Sukchomlinsky Street, Pereiaslav, Kyiv region, Ukraine, 08401
E-mail: oleksijghoncharenko@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8882-6397

Published
2021-06-25
How to Cite
Brekhunets, A., Vasenko, V., & Honcharenko, O. (2021). Organization of Work of Vocational Education Institutions in the German Occupation Zones of Ukraine in 1941-1944: Historical and Pedagogical Aspects. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (13), 36-63. https://doi.org/10.31470/2415-3729-2021-13-36-63