FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF DOCUMENTATION IN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN UNIVERSITIES

  • O.M. Fedoruk Rivne State Humanitarian University
Keywords: a higher educational establishment; a specialist; documentation manager; electronic circulation of documents; learning process; professional competency

Abstract

 In the article author clarified the issue of formation the professional competence of documentation manager via electronic circulation of documents in the university. In addition, we focused attention on the analysis of the modern educational system in higher educational establishments and its impact to the future documentation specialist. The above problems of training modern personnel for the aforementioned sectors, and implementation problem of competence approach in high school. The publication presents the components of the formation process of becoming of the specialist documentation manager professional competency. Therefore, we submitted their general characteristics.

References

1. Didenko A. N. Suchasne dilovodstvo (Modern office work) : navch. posib. / A. N. Didenko. –K. : Lybidj, 2006. – 384 s. [in Ukrainian]

2. Zhaldak M. I. Modelj systemy socialjno-profesijnykh kompetentnostej vchytelja informatyky (Model of social and professional competence of the teacher of computer science) / M. I. Zhaldak // Naukovyj chasopys NPU im. M. P. Draghomanova. Serija № 2. Komp’juternoorijentovani systemy navchannja : zb. nauk. pracj. – K. : NPU im. M. P. Draghomanova, 2009. – № 14. – S. 5–12. [in Ukrainian]

3. Zimnjaja I. A. Kljuchevye kompetencii – novaja paradigma rezul’tata obrazovanija (Key competencies – the result of a new paradigm of education) / I. A. Zimnjaja // Vysshee obrazovanie segodnja. – 2003. – № 5. – S. 34–42. [in Russian]

4. Kurljand Z. N. Pedaghoghika vyshhoji shkoly (Pedagogy of high school) : navch. posib. / [Z. N. Kurljand, R. I. Khmeljuk, A. V. Semenova ta in.] ; za red. Z. N. Kurljand. – 3-je vyd., dopov. i pererob. – K. : Znannja, 2007. – 495 s. [in Ukrainian]

5. Onoprijenko O. V. Konceptualjni zasady kompetentnisnogho pidkhodu v suchasnij osviti (Conceptual bases of competence approach in modern education) / O. V. Onoprijenko // Shljakh osvity. – 2007. – № 4. – S. 32–37. [in Ukrainian]

6. Romanyshyn Ju. L. Vplyv kompetentnisnogho pidkhodu na formuvannja ghotovnosti dokumentoznavciv-menedzheriv do majbutnjoji praktychnoji dijaljnosti zasobamy informacijnokomunikacijnykh tekhnologhij (IKT) (Impact competence approach to formation of readiness of documentation managers for future practice by means of information and communication technologies (ICT)) [Elektronnyj resurs] / Ju. L. Romanyshyn. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaksk_2009_1_39.pdf. – Zagholovok z ekranu. [in Ukrainian]

7. Syvak O. A. Formuvannja profesijnykh kompetentnostej majbutnjogho fakhivcja z dokumentoznavstva (Formation of professional competence of future specialist Documentation) [Elektronnyj resurs] / O. A. Syvak. – Rezhym dostupu: www.sworld. com.ua/konfer31/274.pdf. – Zagholovok z ekranu. [in Ukrainian]

8. Hutorskoj A. V. Kljuchevye kompetencii: Tehnologija konstruirovanija (Key competencies: technology design) / A. V. Hutorskoj // Narodnoe obrazovanie. – 2003. – № 5. – S. 55–61. [in Russian]

9. Shavaljova V. I., Kudelina O. V. Realizacija kompetentnisnogho pidkhodu v procesi navchannja vyshhoji matematyky zasobom vykorystannja komp’juternykh tekhnologhij (The implementation of competence approach in learning higher mathematics means use of computer technology) / V. I. Shavaljova, O. V. Kudelina // Dydaktyka matematyky: problemy i doslidzhennja. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh robit. Vyp. 30. – Donecjk : DonNU, 2008. – S. 30–34. [in Ukrainian]

10. Shevcova L. A. Sistemnyj podhod k formirovaniju edinogo informacionno-obrazovatel’nogo prostranstva (A systematic approach to the formation of a single information and educational space) / L. A. Shevcova, L. A. Soloshenko // Pedagogicheskoe obrazovanie. – 2004. – № 1. – S. 203–207. [in Russian]

11. Jaghupov V. V. Kompetentnisnyj pidkhid do pidghotovky fakhivciv u systemi vyshhoji osvity (Competence approach to training in higher education) / V. V. Jaghupov, V. I. Svystun // Naukovi zapysky NaUKMA. – 2007. – T. 71. – S. 3–8. – (Serija «Pedaghoghichni, psykhologhichni nauky ta socialjna robota»). [in Ukrainian].

Author Biography


O.M. Fedoruk, Rivne State Humanitarian University

Olesya Mihaylovna Fedoruk

Rivne State Humanitarian University laboratory assistant E-mail: silence90@list.ru

Published
2015-12-17
How to Cite
Fedoruk, O. (2015). FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF DOCUMENTATION IN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN UNIVERSITIES. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (2), 228-236. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/131