THE UPDATING CONTENT OF THE PEDAGOGICAL KNOWLEDGE: RECREATIONAL ASPECT

  • N. Sydorchuk Zhytomyr Ivan Franko State University
Keywords: leisure activities; pedagogical knowledge; recrealogy; recreation; recreational functions; recreational functions of the library; recreational function of the museum; recreational function of Nordic walking

Abstract

The article raises the problem of updating the content of pedagogical knowledge as one of the priorities of state policy in the sphere of education. The analysis of current socio-cultural situation enables to draw attention to the need of optimizing the pedagogical issues in the sphere of leisure activities with changing the priorities from passive consumption mode to active manifestation of personality activities in its implementation.

The potential of the upbringing activities segment of the leisure activities in the development of the personality is outlined as well as the potential direction of its improving is identified. To solve this problem the use of theoretical and practical achievements of recrealogy being the science that studies the mechanisms of recovery the mental, physical and spiritual powers of the man using recreational resources is offered. On the basis of the basic generic features of recrealogy (the activity and getting pleasure from certain kind of activities) the attention is focused on correspondence of recreational pursuits to a wide range of recreational resource.

The recreational function of the multifunctional activity of the libraries and museums is demonstrated. The concrete examples of their education, upbringing, enlightenment, methodical, recreational activities as recreational centers are given. The attention is drawn to the available paths of interactive leisure programs and excursions. The aim sets of physical recreation with taking into account the integrated use of recreational environments are differentiated.

The prospects of the development of Nordic walking as a new kind of motor activity, providing maximum physiological effects (stimulating the immune system, the cardiovascular system training, the formation of correct posture, improving the respiratory function, the enhance of metabolic processes in the body, the rate of fat burning, etc.) are defined. This development contributes to resolving the recreational tasks (promoting the full human development, the health promotion and disease prevention, the provision of recreation for people of different ages and professions, the support for high availability, the achieving the creative longevity, the obtaining health rehabilitation effect, etc.).

The main functions of the organization in modern leisure of the recreational basis and the prospects of the analyzed material in the pedagogical disciplines are outlined.

References

1. Bocheliuk V. Y. Dozvillieznavstvo : navch. posib. / V. Y. Bocheliuk,

V. V. Bocheliuk. – K. : Tsentr navchalnoi literatury, 2006. – 208 s.

2. Gavrilov D. N. Dvigatelnaya aktivnost i dolgoletie: organizatsionnyie i metodicheskie aspektyi / D. N. Gavrilov, E. E. Romanova, A. V. Malinin // Teoriya i praktika fizicheskoy kulturyi. – 2003. – № 3. – S. 9–12.

3. Galkina T. V. Muzeynaya pedagogika HHI veka: sotsialnyie i obrazovatelnyie proektyi kak novaya forma rabotyi s detskoy i molodezhnoy auditoriey / T. V. Galkina // Vestnik TGPU. – 2009. – Vyip. 8 (86). – S. 5–10.

4. Holovko O. M. Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva : navch. posibnyk / O. M. Holovko, N. S. Kampov, S. S. Makhlynets. – K. : Kondor-Vydavnytstvo, 2012. – 338 s.

5. Kievskiy Eksperimentanium – dom chudes – nauki dom [Elektronnyiy resurs] / S. Kiev.progulka.ua. – Rezhim dostupa: http://kiev.progulka.ua/aktivniy-otdich-v-kieve-i-za-gorodom/ kievskiy-eksperimentanium-dom-chudes-nauki-dom – 20.11.2015.

6. Kivshar T. I. Rekreatsiina funktsiia biblioteky pochatku XXI stolittia / T. I. Kivshar // Pedahohichni ta rekreatsiini tekhnolohii v suchasnii industrii dozvillia : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (Kyiv, 4–6 chervnia 2004 r.). – K., 2004. – 176 s.

7. Koalitsiina uhoda [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy VIII sklykannia. – K. : 2014. – S. 59 / S.Samopomich.ua. – Rezhym dostupu: http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/11/ Koaliciyna_uhoda_parafovana_20.11.pdf. – 20.11.2015

8. Kravchenko O. V. Kreatyvnyi potentsial rekreatyvnoi diialnosti / O. V. Kravchenko // Pedahohichni ta rekreatsiini tekhnolohii v suchasnii industrii dozvillia : мaterialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 4–6 chervnia 2004 r.). – K., 2004. – 176 s.

9. Krutsevych T. Yu. Rekreatsiia u fizychnii kulturi riznykh hrup naselennia : navch. posib. / T. Yu. Krutsevych, H. V. Bezverkhnia. – K. : Olympyiskaia lyteratura, 2010. – 248 s.

10. Lovkova T. B. Biblioteka kak tsentr dosuga : uchebno-metod.

posob. / T. B. Lovkova. – M. : Libereya-Bibinform, 2009. – 104 s.

11. Lozovaya V. I. Aktivnost shkolnika / V. I. Lozovaya // Sovetskaya pedagogika. – 1989. – № 11. – S. 25–31.

12. Maksymenko S. D. Zahalna psykholohiia : navch. posib. / S. D. Maksymenko, V. O. Soloviienko. – K. : MAUP, 2000. – 256 s.

13. Naukova Biblioteka Natsionalnoho universytetu «KyievoMohylianska akademiia» [Elektronnyi resurs] / S. Library.ukma. edu.ua. – Rezhym dostupu: http://www.library.ukma.edu.ua/index. php?id=single&no_cache=1&L=1%2523c1657&tx_ttnews[tt_ news]=746 – 20.11.2015.

14. Osnovi rekrealogiyi (ekonomiko-ekologichniy ta marketingoviy aspekt): navch. posib. / I. O. Grodzinska, S. G. NezdoymInov, O. V. Guseva, A. V. Zamkova. – K. : «Tsentr uchbovoyi literaturi», 2014. – 264 s.

15. Rekreatsiini resursy ta yikh klasyfikatsiia [Elektronnyi resurs] / S. Uareferat.com. – Rezhym dostupu: http://ua-referat.com 02.10.2015 r. – Zahol. z ekranu.

16. Sydorchuk N. H. Peretvoriuvalna funktsiia pedahohichnykh znan / N. H. Sydorchuk // Profesiino-pedahohichna osvita: stanovlennia i rozvytok pedahohichnoho znannia : monohrafiia / za red. prof. O. A. Dubaseniuk. – Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 2014. – 444 s. – S. 156–177.

17. Skrypnyk L. V. Fizychna rekreatsiia u sferi dozvillia ukrainskoi molodi / L. V. Skrypnyk, H. M. Chepurda // Pryroda Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii. – 2012. – № 9. – S. 370–374.

18. Stolyarov B. A. Muzeynaya pedagogika. Istoriya, teoriya, praktika: [ucheb. posob.] / B. A. Stolyarov. – M. : Vyissh. shk., 2004. – 216 s.

19. Ukrainskaya shkola ozdorovitelnoy skandinavskoy hodbyi [Elektronnyiy resurs] / S. Nordicwalking. – Rezhim dostupa: http:// nordicwalking.com.ua/ – 12.01.2015 r. – Zagol. s ekrana.

Author Biography


N. Sydorchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University

Ninel Sydorchuk

 Doctor of Education ; assistant professor

Professor of the Department of Pedagogy

Zhytomyr Ivan Franko State University E-mail:sydorchukng@ukr.net

Published
2015-12-17
How to Cite
Sydorchuk, N. (2015). THE UPDATING CONTENT OF THE PEDAGOGICAL KNOWLEDGE: RECREATIONAL ASPECT. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (2), 185-200. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/127