METHODS OF TEACHING THE COURSE «INTERNATIONAL LAW» FOR FUTURE SPECIALIST OF TOURIST SERVICES

  • T. Kozatska SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»
Keywords: international law; methods of teaching; professional education; travel services.

Abstract

The article represents the systemized typical problems that arise during teaching the course «International Law» in professional education and the ways of overcoming them.

It is concluded that in teaching the course «International Law» for future specialista of tourist services it is advisable to use a variety of both content and methodology; during a lesson one should seek changes in the forms of the students’ activity, they should be as much diverse as possible. Modern methods of teaching the course «International Law» for future specialists of tourist services should be based on a combination of variability and alternative methods of personality-oriented approach to the trainees.

Методика викладання дисципліни «Міжнародне право» в професійній освіті матиме перспективне значення для ефективного засвоєння навчального матеріалу у разі поєднання теоретичних начал із практикою, використання нових методів навчання для кращого донесення змісту контексту.

The methods of teaching the subject «International Law» in professional education will be promising for effective learning in the case of a combination of theoretical principles with practice, the use of new teaching methods to better deliver of the context’s content.

References

Baymuratov M. O. Mіzhnarodne pravo / M. O. Baymuratov. – X. : «Odіssey», 2002. – 672 s.

Borisov K. G. Mezhdunarodnoe tamozhennoe pravo : ucheb. posob. / K. G. Borisov. – M. : Izd-vo RUDN, 1997. – 224 с.

Butkevich V. G. Mіzhnarodne pravo. Osnovnі galuzі : pіdruchnik / za red. V. G. Butkevicha. – K. : Libіd, 2004. – 816 с.

Ioffe A. N. Teoreticheskie osnovy metodiki prepodavaniya obshchestvennyh disciplin / A. N. Ioffe // Teoreticheskie i metodicheskie osnovy prepodavaniya prava v shkole : kurs lekciy. – M. : Novyy uchebnik, 2002.

Konstitucіya Ukraіni. – S. : TOV «VVP Notіs», 2011. – 48 s.

Kropaneva E. M. Teoriya i metodika obucheniya pravu : ucheb. posob. / E. M. Kropaneva. – Ekaterinburg : Izd-vo Ros. Gos. Prof. Ped. Unt, 2010. –166 s.

Lukashuk I. I. Mezhdunarodnoe pravo. Obshchaya chast : ucheb. dlya studentov yurid. fak. i vuzov / I. I. Lukashuk ; Ros. akad. nauk, Int gosudarstva i prava, Akadem. pravovoy unt. – 3-e izd., pererab. i dop. – M. : Volters Kluver, 2005. – 432 s.

Malafіk І. V. Didaktika : navch. posіb. / І. V. Malafіk. – K. : Kondor, 2005. – 397 s.

Metodicheskoe posobie dlya trenerov po podgotovke uchiteley / pod red. B. Chorak, G. Shvarc – Institut «Otkrytoe obshchestvo», setevaya programma Street Law, Inc., 2000.

Mіzhnarodne pravo : pіdruchnik / V. A. Lіpkan, V. F. Antipenko, S. O. Akulov ta іn. / zag. red. V. A. Lіpkana. – K. : KNT, 2009. – 752 s.

Moreva R. B. Nekotorye problemy prepodavaniya kursa mezhdunarodnogo chastnogo prava v vuzah Rossii / R. B. Moreva // Vestnik TvGU. – 2009. – № 16. – (Seriya «Pravo»).

Prokopenko V. V. Mіsce mіzhnarodnogo mitnogo prava u sistemі mіzhnarodnogo prava / V. V. Prokopenko // Aktualnі problemi derzhavi і prava : zbіrnik naukovih prac. – 2011. – № 57.

Pronkin V. N. Zhivoe pravo. Zanimatelnaya ehnciklopediya prakticheskogo prava: Kniga dlya prepodavatelya : ucheb.-metod. posob. / V. N. Pronkin, A. Gutnikov, N. I. Ehliasberg. – SPb. : Izd-vo SanktPeterburgskogo instituta prava im. Princa P. G. Oldenburgskogo, 2001.

Rezolyucіya 44/23 priynyata Generalnoyu Asambleyu OON «Desyatir chchya mіzhnarodnogo prava Organіzac Obіdnanih Nacіy» vіd 17.11.1989 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 995_860

Sandrovskiy K. K. Mezhdunarodnoe tamozhennoe pravo / K. K. Sandrovskiy // Mitna sprava. – 1999. – № 1.

Sokolova N. A. Problemy prepodavaniya mezhdunarodnogo prava. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo : uchebnik / N. A. Sokolova ;

pod red. K. A. Bekyasheva. – M. : Prospekt, 1999. – 636 s. // Sibirskiy YUridicheskiy Vestnik. – 2000. – № 1.

Choshanov M. A. Obzor taksonomii uchebnyh celey v pedagogike SSHA / M. A. Choshanov // Pedagogika. – 2000. –№ 4.

Shteynberg V. E. Obrazovanie – tekhnologicheskiy rubezh: instrument, proektirovanie, tvorchestvo / V. E. Shteynberg // Shkolnye tekhnologii. – 2000. – № 1.

Hadar Harris, Liz Demarest. Teaching International Humanitarian Law at U.S. Law Schools // Elektronniy resurs. Rezhim dostupu: http://www.wcl.american.edu/ humright/center/documents/IHLSurveyReport.pdf

Mark Wojik, John Marshall Law School. Are We Teaching International Law or US Foreign Relations Law? [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://asil.org›ilpost/president/pdfs/ilpost0807_1.pdf

Marco Sassтli, Antoine A. Bouvier, Anne Quintin. How Does Law Protect in War? published by the International Committee of the Red Cross (ICRC), 2006. – 227 pp.

The Report of the Committee on the Teaching of International Law. The Hague Conference, 2010 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.ilahq.org/en/committees/ index.cfm/cid/1009

The Report of the Committee on the Teaching of International Law. New Delhi Conference, 2002 [Elektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.vub.ac.be/IERE/backup/ teachinginnov.html

Author Biography


T. Kozatska, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»

T. Kozatska Ph.D. in History, Department of Vocational Education, SHEI «Pereyaslav-Khmelnytskyi Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University», Pereyaslav-Khmelnytskyi, Ukraine E-mail: 9996100@i.ua

Published
2017-11-23
How to Cite
Kozatska, T. (2017). METHODS OF TEACHING THE COURSE «INTERNATIONAL LAW» FOR FUTURE SPECIALIST OF TOURIST SERVICES. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (3), 90-104. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/12