CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN HIGHER EDUCATION

Keywords: education, higher education, current state, reform, tendency, problem, classifi cation, subsystem, European standard.

Abstract

The article is devoted to an analysis of the current state of the Ukrainian higher education development, which shows that there are a lot of innovations and reforms having been implemented in it and there is a huge amount of problems that should be identifi ed and settled. The author of the article, grounding on the analysis of the theory and practice of the higher education in Ukraine, specifi es the set of main higher education problems (80) according to 15 functional subsystems of educational sphere. In the author’s opinion, the modern system of higher education in Ukraine should proceed from the assumption that only a comprehensive approach to the solution of its actual problems enables the quality and effectiveness of students’ training and bringing up to be improved, the level of teachers’ professional skills to be increased, and the education in general to be raised and fi xed on the European level.

References

1. Kvit S. The reform of Ukrainian universities – main goals and objectives [Elektronnyi resurs] / S. Kvit. – Mode of Access : http://kvit.ukma.edu. ua/2017/04/the-reform-of-ukrainian-universities-%E2%80%93-main-goals-andobjectives/

2. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» («Ukraina XXI stolittia») [Elektronnyi resurs] // Sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. – Rezhym dostupu: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

3. Dubaseniuk O.A. Rozvytok vyshchoi osvity: tendentsii ta perspektyvy [Elektronnyi resurs] / O.A. Dubaseniuk // Liudynotsentryzm yak osnova humanitarnoi polityky Ukrainy: osvita, polityka, ekonomika, kultura : mater. Vseukr. konf. – K. : IOD NAPN Ukrainy, 2011. – S. 135–142.

4. Poperechnyi M. Tendentsii rozvytku vyshchoi osvity ukrainy na suchasnomu etapi [Elektronnyi resurs] / M. Poperechnyi. – Rezhym dostupu: http:// vstuppoperechny.blogspot.com/p/blog-page_5128.html

5. Riabchenko V.I. Nominalna vyshcha osvita yak aktualna problema na shliakhu zabezpechennia realnoi kompetentnosti v suchasnomu ukrainskomu sotsiumi / V.I. Riabchenko // Modernizatsiia vyshchoi osvity v Ukraini i sviti: desiat rokiv naukovoho poshuku: kolektyv. monohr. / Akad. ped. nauk Ukrainy; In-t vyshchoi osvity Ukrainy; za zah. red. V.P. Andrushchenko, V.I. Luhovoho, M.F. Stepka. – Kh.: Vyd-vo NUA, 2009. – 504 s. – S. 146.

6. Serdiuk N.Yu. Motyvatsiia yak skladova chastyna profesiinoi spriamovanosti navchannia maibutnikh uchyteliv, yaki vyvchaiut nimetsku movu yak druhu inozemnu / N.Yu. Serdiuk, N.M. Marchenko // Molodyi vchenyi. – Kherson : TOV «Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2016. – № 6. – S. 463. http:// molodyvcheny.in.ua/fi les/journal/2016/6/114.pdf

7. Stattia «Liliia Hrynevych : pryiniatyi u 2014-mu ZU «Pro vyshchu osvitu» zaprovadyv bahato potribnykh novatsii, ale sohodni vin uzhe zastariv ta potrebuie zmin» [Elektronnyi resurs] // Sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. – Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-prijnyatij-u-2014-mu-zu-provishu-osvitu-zaprovadiv-bagato-potribnih-novacij-ale-sogodni-vin-uzhe-zastariv-tapotrebuye-zmin

8. Chvyrova O.Ye. Spetsyfi ka innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity u fi losofskomu aspekti [Elektronnyi resurs] / O.Ye. Chvyrova. – Rezhym dostupu : http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2011/GCH311/pdf/03.pdf

9. Iarovenko T.S. Tendentsii ta problemy rozvytku osvity v Ukraini [Elektronnyi resurs] / T.S. Yarovenko. – Rezhym dostupu : http://ev.fmm.kpi.ua/article/ viewFile/45185/41466

Author Biography


Nataliіa Serdiuk, SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Nataliіa Serdiuk,

Doctor of Philosophy in Pedagogy (Ph.D), Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Foreign

Philology, Translation and Methods of Teaching,

SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»,

Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-9865-6977

Published
2018-06-26
How to Cite
Serdiuk, N. (2018). CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN HIGHER EDUCATION. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (7), 188-204. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/112