DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER IN THE POSTGRADUATE EDUCATION: DIAGNOSTICS METHOD

  • O. Varetska Zaporizhzhia Regional Administration Municipal Enterprise “Zaporizhzhia Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education
Keywords: development; elementary school teacher; methods of research; social competence; postgraduate education system

Abstract

The article is devoted to the timeliness of the diagnostics method development of elementary school teacher social competence in the postgraduate education system on the basis of certain fact, structure and functions of social competence and concepts from the author, one of which is “development of the elementary school teacher social competence in the postgraduate education system”.

The system of pedagogical and psychological methods of diagnostics is formed, that is represented by the research method and it removed the essence of social competence of the elementary school teacher, it described the components and became as a measuring assessment instrument.

Such methods as questionnaire, scientific assessment (method of expert judges), tests (testing), self-examination are described from the selected diagnostic methods – general-theoretical, sociological, sociopedagogical, mathematical, statistical, scientific, that were used in the course of three stages of the scientific research (analytic- ascertaining, research- experimental, complete-summarizing).

The sense bearing properties of social significance and personal responsibility teachers understanding are defined on the results of the activity as to formation of elementary school teacher social competence.

The proprietary methodology is described for the structural components of the elementary school teacher social competence

(motivational-essential, cognitive, activity, personal-professionally, reflexive).

The conclusion as for content of the scientific research stages are determined. The prospects for the development are defined.

References

1. Andreyev O. A. Otsinyuvannya profesiynoyi kompetentnosti vykladacha VNZ yak zasib pidvyshchennya efektivnosti navchannya / S. A. Andreyev // Zasoby navchalnoyi ta naukovodoslidnoyi roboty : zb. nauk. in. Kharkiv. nats. ped. un- tu im. H. Skovorody. – Kh., 2007. – Vyp. 27. – S. 7–15. [in Ukrainian]

2. Bratchenko S. L. Vvedennya v humanitarnu ekspertyzu osvity /

S. L. Bratchenko. – M. : Sens, 1999. – 137 s.

3. Varetska O. V. Rozvytok sotsialnoyi kompetentnosti vchytelya pochatkovoyi shkoly u sistemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity : monohrafiya / O. V. Varetska. – Zaporizhzhya : Kruhozir, 2015. – 532 s. (Retsenziya: Padalka O. S, Shpak O. T. Retsenziya na monohrafiyu O. V. Varetskoyi «Rozvytok sotsialnoyi kompetentnosti vchytelya pochatkovoyi shkoly u sistemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity» : monohrafiya / O. V. Varetska. – Zaporizhzhya : Kruhozir, 2015. – 532 s. // Nova paradyhma. – 2015. – Vyp. 127. – S. 243–246.). [in Ukrainian]

4. Dzhems U. Psykholohiya / U. Dzhems. – M. : Pedahohika, 1991. – S. 56–80.

5. Yevtukh M. B., Pelekh Y. V. Metody y zasoby diahnostyky systemy tsinnisnikh oriyentatsiy studentov // Kontseptualno-metodolohichni osnovy proektuvannya metodiv y zasobiv diahnostyky osvitnikh rezultativ u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiya / za zah. red. V. I. Luhovoho, O. H. Yaroshenko. – K. : Pedahohichna dumka, 2014. – S. 137–159. [in Ukrainian]

6. Korolov B. I. Diahnostyka kompetentnosti fakhivtsiv u protsesse pislyadyplomnoyi pidhotovki y pidvyshchennya kvalifikatsiyi / B. I. Korolov // Kontseptualno-metodolohichni osnovy proektuvannya metodiv y zasobiv diahnostyky osvitnikh rezultativ u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiya / za zah. red. V. I. Luhovoho, O. H. Yaroshenko. – K. : Pedahohichna dumka, 2014. – S. 221–231. [in Ukrainian]

7. Lerner I. Y. Suchasna dydaktyka: teoriya – praktytsi / I. Y. Lerner, I. K. Zhuravlov. – M., 1994. – 180 s.

8. Luhovyy V. I. Vyshcha osvita cherez doslidzhennya: kontseptualni zasady zdiysnennya yi otsinyuvannya / V. I. Luhoviy, Zh. V. Talanova // Kontseptualno-metodolohichni osnovy proektuvannya metodiv y zasobiv diahnostyky osvitnikh rezultativ u vyshchykh navchalnykh zakladakh : monohrafiya / za zah. red. V. I. Luhovoho, O. H. Yaroshenko. – K. : Pedahohichna dumka, 2014. – S. 48–60. [in Ukrainian]

9. Shykhyrev P. N. Kontury maybutnoyi paradyhmy / P. N. Shykhyrev // Sotsialna psykholohiya v pratsyakh vitchyznyanykh psykholohiv / [uporyad. i zah. red. A. L. Svyentsitskoho]. – SPb. : Pyter, 2000. – S. 53–67.

Author Biography


O. Varetska, Zaporizhzhia Regional Administration Municipal Enterprise “Zaporizhzhia Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education

Olena Volodymyrivna Varetska

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor,

Associate Professor of Innovative Education Technologies Chair,

Zaporizhzhia Regional Administration Municipal Enterprise

 “Zaporizhzhia Regional Institute of Post-graduate Pedagogical Education” E-mail olena_varetska@mail.ru

Published
2015-12-17
How to Cite
Varetska, O. (2015). DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER IN THE POSTGRADUATE EDUCATION: DIAGNOSTICS METHOD. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (2), 35-48. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/107