MODERN TRENDS OF TOURISM PROFESSIONALS’ PREPARING IN EU COUNTRIES

Keywords: international comparative pedagogical analysis, professional education in the fi eld of tourism, system organization of profi le education in the sphere of tourism, specialists in the sphere of tourism, competence.

Abstract

The article reveals the main trends in the training of tourism specialists in highly developed countries.

The development prospects of the Ukrainian tourism industry in the context of Euro-Atlantic integration are discussed.

The features of the organization and trends in the development of the modern education system in the tourism industry are analyzed and the importance of the infl uence of tourism on the economic and socio-cultural development of the country is justifi ed. The main tourism development background is the formation of the effective training system for tourism professionals. In this regard, the primary target is the educational process of tourism professionals’ training improving, their professional and business qualities formation becomes leading in the further tourism development program, educational establishment and pedagogical system.

A critical analysis of the European Union countries experience will allow optimize the process of professional training of tourism specialists in Ukraine. In this context, experience is of considerable interest, where the tourism industry and tourism education have long-standing traditions.

References

1. Antonenko, 2009 – Antonenko I.Ya. Osoblyvosti rynku pratsi v Ukraini / I.Ya. Antonenko, I.L. Melnyk // Praktyka suchasnoho turyzmu : sotsialna ta ekonomichna efektyvnist: materialy IV-oi mizhn. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 14 zhovt. 2008 r.). – K. : KUTEP, 2009. – S. 116–119.

2. Beidyk, 2002 – Beidyk O.O. Slovnyk-dovidnyk z heohrafi i turyzmu, rekrealohii ta rekreatsiinoi heohrafi i / O.O. Beidyk. – K. : Palitra, 2002.

3. Bryk, 2011 – Bryk R.S. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh pratsivnykiv sfery turyzmu v profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh zasobamy informatsiinykh tekhnolohii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / R.S. Bryk. – K., 2011. – 204 s.

4. Vulfson, 2011 – Vulfson B.L. Sravnytelnaia pedahohyka : aktualnыe voprosы teoryy y metodolohyy / B.L. Vulfson // Otechestvennaia y zarubezhnaia pedahohyka. – 2011. – № 1. – S. 117–131.

5. Hladнsheva, 2005 – Hladыsheva L.T. Podhotovka professyonalnыkh kadrov v sfere turyzma / L.T. Hladыsheva // Kultura i osvita fakhivtsiv tury stskoi sfery : suchasni tendentsii ta prohnozy : Materialy III mizhna-rod. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 13–14 zhovt. 2004 r.). – K. : KUTEP, 2005. – S. 399–401.

6. Humeniuk, 2007 – Humeniuk V. Faktolohichni ta metodychni problemy turystychnoi zvitnosti ta prahmatyka analizu diialnosti subiektiv hospodariuvannia turystychnoi haluzi / V. Humeniuk // Turystychna osvita Ukrainy v Yevropeiskomu vymiri : materialy I mizhnarod. ukr.-pol. seminaru (Ivano-Frankivsk–Iaremche, 21–24.05.2007 r.). – Ivano-Frankivsk–Iaremche, 2007. – S. 40–48.

7. Lukianova, 2008 – Lukianova L.H. Osvita v turyzmi : navch.-metod posib. / L.H. Lukianova. – K. : Vyshcha shk., 2008. – 719 s.

8. Nychkalo, 2008 – Nychkalo N.H. Transformatsiia profesiino-tekhnichnoi osvity Ukrainy : monohrafi ia / N.H. Nychkalo – K. : Pedahohichna dumka, 2008. – 200 s.

9. Pazenok, 2004 – Pazenok V.S. Filosofi ia turyzmu: navch. posib. / V.S. Pazenok, V.K. Fedorchenko. – K. : Kondor, 2004. – 268 s.

10. Fedorchenko, 2006 – Fedorchenko V.K. / Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu / Avt.-uk lad. V.A. Smolii, V.K. Fedorchenko, V.I. Tsybukh. – K. : Vydav. dim «Slovo», 2006. – 372 s.

Author Biography


Alona Haraha, SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»

Alona Haraha,

Lecturer of the Vocational Education Department,

SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University»,

Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-6313-6034

Published
2018-06-26
How to Cite
Haraha, A. (2018). MODERN TRENDS OF TOURISM PROFESSIONALS’ PREPARING IN EU COUNTRIES. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (7), 75-87. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/103