TRAINING OF SERVICE SECTOR SPECIALISTS: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Keywords: the market of services, service sector, service sector specialists, professional competences, professional abilities, the qualifi ed requirements.

Abstract

The article is devoted to the ways of improvement the formation of service sector specialists’ vocational abilities. In order to realize them, the corresponding pedagogical conditions are defi ned. With the purpose of ways capacity assessment it is allocated the level of service sector specialists’ professional abilities. The main characteristics of professional abilities are defi ned. The application of the experience on the organization of future service sector specialists’ vocational training in foreign countries, those have already developed the service sector market, has been analyzed.

References

1. Baidenko V.Y. Kompetentsyy v professyonalnom obrazovanyy / V.Y. Baidenko // Vыsshee obrazovanye v Rossyy. – 2004. – № 11. – S. 4–13.

2. Bondar V. Upravlinnia formuvanniam profesiinoi kompetentnosti vchytelia / V. Bondar, I. Shaposhnikova // Osvita i upravlinnia. – 2006. – № 2. – S. 20–27.

3. Vdovyc S.M. Suchasni osvitni tekhnolohii movnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv sfery obsluhovuvannia: metodychnyi posibnyk // S.M. Vdovych, O.V. Palka. – K.: Pedahohichna dumka, 2013. – 128 s.

4. Zelman L.N. Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky kvalifi kovanykh robitnykiv sfery obsluhovuvannia: metod. rekom. / L.N. Zelman. – Lviv, 2016. – 44 s.

5. Maksymenko I.H. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv tekhnichnoho universytetu / I.H. Maksymenko // Teoretychni ta metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi osvity: pedahohichna maisternist, tvorchist, tekhnolohii: zbirn. nauk. prats [Za zah. red N.H. Nychkalo] – Kharkiv: NTU «KhPI», 2007. – S. 413–416.

6. Nychkalo N.H. Transformatsiia profesiino-tekhnichnoi osvity Ukrainy : monohrafi ia / N.H. Nychkalo – K. : Pedahohichna dumka, 2008. – 200 s.

7. Pavytskaia Z.Y. Formyrovanye kommunykatyvnыkh umenyi studentov v uslovyiakh audytornoho obuchenyia [Tekst]: dys. kand. ped. nauk: 13.00.08 / Pavytskaia, Zoia Yvanovna; Kazan, 1999. – 175 s.

Author Biographies


Liudmyla Burdonos, SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii SkovorodaState Pedagogical University»

Liudmyla Burdonos,

Doctor of Philosophy in Economics (Ph.D), Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Finance,

Banking and Insurance,

SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii SkovorodaState Pedagogical University»,

Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0002-1084-0826


Inna Makarchuk, SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii SkovorodaState Pedagogical University»

Inna Makarchuk,

Doctor of Philosophy in Economics (Ph.D), Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Finance,

Banking and Insurance,

SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii SkovorodaState Pedagogical University»,

Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine

ORCID iD: http://orcid.org/0000-0001-8434-5660

Published
2018-06-26
How to Cite
Burdonos, L., & Makarchuk, I. (2018). TRAINING OF SERVICE SECTOR SPECIALISTS: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (7), 57-74. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/102