FORMATION OF THE COMMUNICATIVE SKILLS OF FUTURE TEACHER-PHILOLOGISTS BY MEANS OF UKRAINIAN PHRASEOLOGY

  • S. I. Klymenko
Keywords: functional and communicative approach; communication techniques; sociocultural, activity competence; zoo metaphorical statements.

Abstract

The problem of forming the communicative skills of future teachers by means of Ukrainian phraseology, in particular through the use of metaphors as one of the communication techniques to master the quality characteristics of a human in terms of action-oriented approach to language learning on the example of the proposed zooidioms.

The urgency of the problem is due to the new educational standards of training highly qualified specialists in the field of higher education, where language and intellectual issues is still not fully resolved, and therefore requires teachers of language courses for new approaches to its practical implementation through language signs, through verbal communication techniques and thinking, which usually covers those areas of activity that are directly related to human activities.

The author studies the possibility of the teacher optimal conditions for the comprehensive development of every student’s speech. Studied functional-communicative approach to language learning that involves the formation of cultural, activity-competence of future teachers-philologists the example offered zoo metaphorical statements.

National education aimed at attracting students to the deep layers of the national culture and spirituality, the formation of their national worldview, ideas and opinion based on the values of national and world culture. Methods: analysis of theoretical literature, questionnaire survey in written, contentanalysis.

References

1. Artyunova N. D. Vvedenie / N. D. Artyunova // Logicheskiy analiz yazyika. Obraz cheloveka v kulture i yazyike. – M. : Nauka, 1999. – S. 5–23.

2. Vasylko Z. S. Symvolizatsiia znachennia slova v ukrainskomu folklornomu movlenni (na materiali faunonazv u kazkakh, pisniakh i paremiiakh) : avtoref. dys. kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / Z. S. Vasylko. – K., 2003. – 20 s.

3. Vyigotskiy L. S. Myishlenie i rech / L. S. Vyigotskiy. – M. : Prosveschenie, 1976. – 514 s.

4. Vinokur T. G. Govoryaschiy i slushayuschiy: Variantyi rechevogo povedeniya / T. G. Vinokur. – M. : Nauka, 1993. – 172 s.

5. Volkova N. P. Profesiino-pedahohichna komunikatsiia : navch. posib. / N. P. Volkova. – K. : Akademiia, 2006. – 255 s.

6. Kurbasova A. O. Obraznaya harakteristika cheloveka v rumyinskom yazyike cherez sravneniya s jivotnyimi i zoometaforyi leksiko-semanticheskiy analiz : avtoref. dis. kand. filol. nauk / A. O. Kurbasova. – SPb., 2008. – 173 s.

7. Luriya A. R. Yazyik i soznanie / A. R. Luriya. – M. : MGU, 1979. – 320 s.

8. Nazarian O. V. Ukrainska frazeolohiia yak vyrazhennia natsionalnoho mentalitetu : avtoref. dys. kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrainska mova» / O. V. Nazarian. – Dnipropetrovsk, 2001. – 20 s.

9. Synytsia I. O. Psykholohiia usnoho movlennia uchniv / I. O. Synytsia. – K. : Radianska shkola, 1974. – 197 s.

10. Stasiuk T. V. Tekhnolohiia movnoho vplyvu, yak komponent suchasnoi komunikatsii / T. V. Stasiuk // Ukrainska mova. – 2010. – No 1. – S. 81.

11. Sukalenko N. Y. Otrazhenye obyidennoho soznanyia v obraznoi yazyikovoi kartyne myra / N. Y. Sukalenko. – K. : Vydavnytstvo «Naukova dumka» NAN Ukrainy, 1992. – 162 s.

12. Khodorenko A. V. Protsessyi i struktura aktov nominatsii v naimenovaniyah grupp lits (NGL) / A. V. Khodorenko // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. – 2012. – S. 7–10. – (Seriia: Filolohiia).

13. Shynkarenko I. O. Osoblyvosti sotsialno-pertseptyvnoi rehuliatsii profesiinoho spilkuvannia pratsivnyka OVS : avtoref. dys. kand. psykh. nauk : spets. 19.00.06 / I. O. Shynkarenko. – Kharkiv, 2005. – 20 s.

Author Biography


S. I. Klymenko

Svitlana Ivanivna Klymenko,

Teacher of Kyiv Specialized Secondary School № 312,

Kyiv, Ukraine E-mail: gorohovska2011@ukr.net

Published
2017-11-23
How to Cite
Klymenko, S. I. (2017). FORMATION OF THE COMMUNICATIVE SKILLS OF FUTURE TEACHER-PHILOLOGISTS BY MEANS OF UKRAINIAN PHRASEOLOGY. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (3), 61-72. Retrieved from https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/10