Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

До друку друку у збірнику наукових праць «Professional Education: Methodology, Theory and Technologies» «Професійна освіта: методологія, теорія та технології» приймаються оригінальні статті вчених, дослідників, докторантів, аспірантів, ад’юнктів, наукових та науково-педагогічних працівників, педагогів-практиків з викладом результатів теоретичних та експериментальних досліджень актуальних проблем неперервної професійної освіти в Україні та світі, які відповідають вимогам ДАК України до наукових праць, раніше не були опубліковані, мають наукову новизну.

Мова публікації: українська, англійська, російська (змішаними мовами).

Кожна публікація супроводжується рефератом англійською мовою (Abstract) та анотаціями українською і російською мовами.

Статті проходять подвійне «сліпе» рецензування.

Автори статей підтримують Політику відкритого доступу видання, Політику приватності, конфіденційності; уникають Конфлікту інтересів та дають згоду на обробку персональних даних (Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, E-mail, місце роботи, посада, поштова адреса установи (організації), інформація про цифрові ідентифікатори вченого ORCID та ResearcherID); дотримуються принципів академічної доброчесності, несуть відповідальність за правильність та достовірність поданого матеріалу, точне цитування джерел і літератури та посилання на них; забезпечують якісний переклад елементів (повної версії) наукової статті, що підтверджують підписанням Авторської угоди на публікацію матеріалів.

При розробці теми статті авторам рекомендовано скористатися інформацією баз даних Scopus та WoS, проаналізувати останні публікації з проблеми на сайтах: ScienceDirect, SpringerLink , DOAJ та ін.

При оформленні рукопису слід враховувати наступні ВИМОГИ:

 1. Характер статті – експериментальна, оглядова, методична.
 2. Стиль викладу матеріалів статті – науковий.
 3. Формат файла − редактор MS Word (* .doc ) для текстових матеріалів.
 4. Формат листка – А4, орієнтація книжкова.
 5. Поля – верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см.
 6. Міжрядковий інтервал – 1,5 см.
 7. Абзацний відступ – 1,0 см, виставляти автоматично (через формат, абзац).
 8. Вирівнювання абзаців – за шириною.
 9. Шрифт – Times New Roman; кегль 14.

Для виділення структурних елементів статті – напівжирний шрифт, а саме:

Назва статті (англійською мовою) – кегль 16.

Назва статті (українською мовою) – кегль 16.

Ім’я та прізвище автора (англійською мовою)

Ім’я та прізвище автора (українською мовою)

Abstract

Keywords

References

Вступ або Introduction або Введение

Матеріал і методи досліджень або Materials and methods або Материал и методы исследований

Результати та їх обговорення або Results або Discussion або Результаты и их обсуждение

Висновки або Conclusion або Выводы

Подяки або Acknowlegements або Благодарности

Література (список бібліографічних посилань)

Анотація та Ключові слова (українською мовою)

Аннотация та Ключевые слова (російською мовою)

 1. Пробіли – одинарні.
 2. Переноси – не допускаються.
 3. Символи – чітко розмежовувати графічні знаки «тире» ( – ) та «дефіс» ( - ); використовувати однотипні лапки («…») та маркування (– ); дужки круглі (); нумерація – 1. ; для нерозривних пробілів між прізвищем та ініціалами використовувати поєднання клавіш Ctrl + Shift + пробіл.
 4. Нумерація сторінок – не зазначається.
 5. Ілюстрації – табличні матеріали розміщувати в тексті статті безпосередньо після першого ж згадування. До кожної схеми, малюнка подавати короткий підпис, а до таблиці – заголовок. Підписи до них та посилання на них в тексті є обов’язковими в тексті під рисунками (наприклад, Рисунок 1.) та над таблицею (наприклад, Таблиця 1.). Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути у форматі jpeg, (tiff), мати гарнітуру Тimes New Roman, бути пронумеровані арабськими цифрами (Рис. 1; Табл. 1). Скановані зображення мають бути чіткими, не контрастувати у тексті статті. Кількість ілюстрацій має бути доцільною, не повинна перевищувати семи (всі вони входять до загального обсягу статті).
 6. Цитування та внутрішньотекстові посилання на літературні джерела здійснюються за стилем APA (у круглих дужках Прізвище, рік), наприклад: один автор − (Vinson, 1997), два автори − (Vargo&Laurel, 1994; Vargo&Hulsey, 2000), три і більше авторів − (Jones et al., 1978; Davis et al., 1989), при вказуванні сторінки − через двокрапку (Котяков, 1997:113).
 7. Список використаних джерел (Література) оформляється згідно з чинним в Україні ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання у порядку появи посилань у тексті. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016 р.
 8. References (список бібліографічних посилань) оформлюється за стандартом APA (American Psychological Association Style – http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf).

Для автоматичного оформлення посилань за стилем APA слід скористатися рекомендаціями на поданими на сайті Citation Machine™ за посиланням – http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book/manual.

Для оформлення джерел українською та російською мовою має вказати транслітерований варіант Прізвища, ім’я, по-батькові автора (ів) і назва статті та переклад назви слід подати у квадратних дужках [ ].

Для транслітерації україномовних джерел слід використовувати онлайн сервіс http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних джерел – http://translit.cc. Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела – [in Ukrainian] або [in Russian].

До бібліографічних посилань необхідно вказувати унікальний ідентифікатор у єдиному міжнародному реєстрі – DOI джерел. Для перевірки DOI джерел можна скористатися сайтом http://www.crossref.org/guestquery.

 1. Анотації до рукопису подавати англійською, українською та російською мовами.

Кожна публікація не англійською мовою супроводжується

 • Рефератом англійською мовою (Abstract) обсягом 1800-2000 знаків, включаючи ключові слова,
 • Аннотацией (русскоязычной) − 500-1000 знаков,
 • Анотацією українською мовою 500-1000 знаків, включаючи ключові слова.

Кожна публікація не українською мовою супроводжується

 • Анотацією українською мовою 1800-2000 знаків, включаючи ключові слова,
 • Аннотацией (русскоязычной) − 500-1000 знаков,
 • Рефератом англійською мовою (Abstract) обсягом 1800-2000 знаків, включаючи ключові слова.
 1. При оформлені рукописів необхідно дотримуватися послідовності структурних елементів.
 2. Обсяг основного тексту статті (без анотацій, ілюстрацій та літератури) – не менше 0,5 др.арк. (20000 знаків, включаючи пробіли між словами, розділові знаки, цифри). Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 1,0 др.арк. (40000 знаків, включаючи пробіли між словами, розділові знаки, цифри).

Статті, які не відповідають даним вимогам, не розглядаються та не повертаються авторам

Керівництво до оформлення рукописів наукових статей (завантажити .doc, завантажити .pdf)

Шаблон статті (завантажити .doc)

Приклади оформлення Літератури (Списку використаних джерел) та References (завантажити .pdf)

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.